fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT) da EME recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

Supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo no que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a, etc.

Apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

INFORMACIÓN SOBRE O PAT

Eduardo Liz Marzán
Itzíar Goicoechea Castaño
Ángeles Saavedra González 1

Responsables do PAT na EME

1 Responsable do estudantado con necesidades educativas especiais

Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas do alumnado e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.

O plan de acción titorial apunta directamente cara á garantía e á adecuación dos métodos de ensinanza, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do alumnado, á atención á diversidade, á orientación á aprendizaxe, etc., recollidos dunha forma ampla tanto nas memorias dos títulos como no sistema de garantía de calidade da Escola.

Dentro do PAT a EME ten o MEET‐EME para o alumnado de primeiro curso. Para máis información MEET‐EME.


Plan de Acción Titorial 2018/2019


Plan de Acción Titorial (aprobado en XE do 05/07/2017)

Plan de Acción Titorial


Titores e mentores do PAT

Titores e mentores no curso 2018/2019