fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Plan de Estudos Grao EE

Plan de Estudos do Grao en Enxeñaría da Enerxía
Módulo Materia Tipo ECTS
Formación
Básica
Cálculo I FB 6
Cálculo II FB 6
Álxebra lineal FB 6
Física I FB 6
Física II FB 6
Expresión gráfica FB 6
Estatística FB 6
Empresa FB 6
Química FB 6
Sistemas térmicos FB 6
Módulo Materia Tipo ECTS
Módulo 2
Común
Xeomática OB 6
Mecánica de fluidos OB 6
Tecnoloxía de materiais OB 6
Resistencia de materiais OB 6
Tecnoloxía ambiental OB 6
Termodinámica e transmisión de calor OB 6
Enxeñaría mecánica OB 6
Electrotecnia OB 6
Mecánica de solos OB 6
Proxectos OB 6
Xeoloxía OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS
Módulo 3
Propio de enerxía
Operaciones básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos OP 9
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable OP 9
Tecnoloxía eléctrica I OP 6
Recursos, instalacións e centrales hidráulicas OP 6
Enxeñaría nuclear OP 6
Tecnoloxía eléctrica II OP 6
Instalacións de enerxías renovables OP 6
Transmisión de calor aplicada OP 6
Motores e turbomáquinas térmicas OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS
Módulo 4
Mención Tecnoloxía Enerxética
Tecnoloxía de combustibles alternativos OP 9
Tecnoloxía frigorífica e climatización OP 9
Utilización da enerxía eléctrica OP 6
Enerxías alternativas fluidodinámicas OP 6
Módulo 5
Mención Eficiencia Enerxética
Xestión da enerxía eléctrica OP 9
Xestión da enerxía térmica OP 9
Enxeñaría de sistemas e control OP 6
Tecnoloxía electrónica OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS
Módulo 6
Optativas Xerais
Obras, replanteos e procesos de construción OP 6
Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros OP 6
Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS
Módulo 7
TFG
Traballo de Fin de Grao OB 12